Loading...
Skip to content
Cán cân thanh toán quốc tế
 
QUÝ III NĂM 2017
Đơn vị: Triệu USD
Chỉ tiêu Số liệu
A. Cán cân vãng lai 4.300
Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b 56.716
Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b 51.494
Hàng hóa (ròng) 5.222
Dịch vụ: Xuất khẩu 3.341
Dịch vụ: Nhập khẩu 4.400
Dịch vụ (ròng) -1.059
Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu 190
Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi 2.295
Thu nhập đầu tư (thu nhập sơ cấp) (ròng) -2.105
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu 2.618
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi 376
Chuyển giao vãng lai (thu nhập thứ cấp) (ròng) 2.242
B. Cán cân vốn 0
Cán cân vốn: Thu
Cán cân vốn: Chi
Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn
C. Cán cân tài chính 3.000
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có -100
Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ 3.890
Đầu tư trực tiếp (ròng) 3.790
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có 0
Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ 370
Đầu tư gián tiếp (ròng) 370
Đầu tư khác: Tài sản có -3.906
Tiền và tiền gửi -4.034
Tổ chức tín dụng -2.502
Dân cư -1.532
Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/ phải trả khác 128
Đầu tư khác: Tài sản nợ 2.746
Tiền và tiền gửi 1.021
Tổ chức tín dụng 1.021
Dân cư 0
Vay, trả nợ nước ngoài 1.725
Ngắn hạn 259
Rút vốn 4.506
Trả nợ gốc -4.247
Dài hạn 1.466
Rút vốn 4.146
Chính phủ 604
Tư nhân 3.542
Trả nợ gốc -2.680
Chính phủ -387
Tư nhân -2.293
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/ phải trả khác
Đầu tư khác (ròng) -1.160
D. Lỗi và Sai sót -4.998
E. Cán cân tổng thể 2.302
F. Dự trữ và các hạng mục liên quan -2.302
Tài sản dự trữ -2.302
Tín dụng và vay nợ từ IMF 0
Tài trợ đặc biệt 0
Ghi chú: Số liệu thay đổi do một số đơn vị cập nhật lại số liệu
 
Loại tìm kiếm
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ : Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà NộiThường trực Ban biên tập : (84 - 243) 266.9435Email : thuongtrucweb@sbv.gov.vnRSS